Suíomhanna Úsáideacha / Useful websites

webwise.jpg

Tionscnamh um shábháilteacht idirlín é Webwise a bhfuil sé mar aidhm aige feasacht a mhúscailt ar shaincheisteanna sábháilteachta ar líne agus ar dhea-chleachtas i measc daltaí, a dtuismitheoirí agus a múinteoirí. Is é Webwise Ionad na hÉireann um Fheasacht ar Shábháilteacht Idirlín arna mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an gClár um Idirlíon níos Sábháilte de chuid an AE agus tá sé mar aidhm aige oiliúint agus dialóg a chur chun cinn i measc leanaí, múinteoirí agus tuismitheoirí faoi úsáid shábháilte agus oiriúnach an idirlín agus na meán nua.Is iad príomhaidhmeanna an tionscadail a chinntiú go bhfuil na páirtithe leasmhara go léir eolach ar shaincheisteanna sábháilteachta a bhaineann le dul chun cinn nua teicneolaíochta, ar bhuntáistí agus ar rioscaí an idirlín agus ar conas inneachar neamhoiriúnach nó gníomhaíochtaí neamhoiriúnacha ar líne a thuairisciú.

Tá siad seo i leanas i measc na nithe atá i gceist le hobair Webwise:

  • Gníomhartha náisiúnta um Idirlíon níos Sábháilte a chruthú atá go mór os comhair an phobail agus a ndéanfar comhordú maith orthu. Beidh na gníomhartha seo inbhuanaithe sa todhchaí, de réir mar a bheidh teicneolaíochtaí agus úsáidí nua do na meáin ag forbairt i gcónaí
  • Ábhair agus cláir feasachta a fhorbairt chun a chinntiú go dtuigfidh leanaí, múinteoirí agus tuismitheoirí na tairbhí agus na rioscaí a ghabhann leis an Idirlíon.

Chun acmhainní feasachta agus oideachais do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí a aimsiú, téigh chuig www.webwise.ie

Webwise is an internet safety initiative focused on raising awareness of online safety issues and good practice among students, their parents and teachers.Funded by the Department of Education and Skills and the EU Safer Internet Programme, Webwise is the Irish Internet Safety Awareness Centre and aims to educate and promote dialogue between children, teachers and parents on safe and appropriate use of the internet and new media.The project’s core aims are to ensure that all stakeholders are familiar with safety issues connected to new technological advancements, are aware of the benefits and risks of the internet and are familiar with how to report inappropriate content or activities online.

Webwise’s work includes:

  • Creating high profile, tightly coordinated, national safer internet actions that are sustainable in the future as technologies and uses of new media develop
  • Developing materials and programmes of awareness to ensure that children, teachers and parents understand the benefits and risks of the internet.

To find awareness and education resources for teachers and parents, visit www.webwise.ie


LITEARTHACHT & UIMHEARTHACHT /LITERACY & NUMERACY

Naíonan Bhéaga & Mhóra:

Uimhearthacht~Numeracy:

www.more2.starfall.com/mmath-k/numbers-demo/load.html

Litearthacht~Literacy:

http://www.cookie.com/kids/games/abc-jigsaw.html

Rang 1:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://ictgames.com/funkymum20.html

Litearthacht~Literacy:

http://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/learning-activities/history/ancient-egypt/making-a-mummy/

Rang 2:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/length_and_weight/play/

Litearthacht~Literacy:

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/literacy/alphabetical_order/play/

Rang 3:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/maths/division.htm

Litearthacht~Literacy:

http://www.sheppardsoftware.com/grammar/adjectives.htm

Rang 4:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://www.multiplication.com/games/play/knock-down-multiplication

Litearthacht~Literacy:

http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-grammar

Rang 5:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://www.multiplication.com/games/division-games

Litearthacht~Literacy:

www.abcya/spellingbees

Rang 6:

Uimhearthacht~Numeracy:

http://www.mathgametime.com/subject/probability

Litearthacht~Literacy:

https://www.eslgamesplus.com/adjectives-prefixes-suffixes-extreme-adjectives-opposites-jeopardy-game/

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2024 Gaelscoil Bhun Cranncha