Tuairisc Chigireachta / Inspectorate Report

Seo cuid de na rudaí a bhí le rá ag na cigirí faoinár scoil inár gcigireacht is déanaí

Here is some of what the inspectors had to say about our school in our most recent inspection:

"Tá cáilíocht foghlama na ndaltaí go han-mhaith ar an iomlán." "The quality of pupils' learning is very good overall."

"Tá na daltaí in ann a smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur in iúl go muiníneach ag úsáid téarmaíocht chruinn na matamaitice."

"Pupils are able to express their mathematical thinking confidently using accurate mathematical terminology."
"Tá caidrimh an-dearfach cruthaithe idir na múinteoirí agus na daltaí agus tá béim scoile uile ar chur chun cinn na folláine sa scoil." "Very positive relationships have been established between teachers and pupils and there is a whole-school emphasis on the promotion of wellbeing in the school."
"Tá gaol an–mhaith ag an scoil le tuismitheoirí." "There is a very good relationship with the parents of the school."
"Tá caighdeán an-mhaith bainte amach ag na daltaí sa Mhatamaitic." "Pupils have achieved a very good standard in Mathematics."
"Is léir go bhfuil suimeanna na ndaltaí á n-úsáid go torthúil chun iad a spreagadh agus iad i mbun na ngníomhaíochtaí foghlama." "It is evident that the interests of the pupils are used productively to motivate them when they engage in learning activities."
"Tá scileanna léitheoireachta na ndaltaí ar chaighdeán an-ard ar an iomlán." "Pupils' reading skills are of a very high standard overall."
"Soláthraítear timpeallacht foghlama atá fáilteach agus spreagúil i ngach rang sa scoil." "A welcoming and stimulating learning environment is provided in every class in the school."
"Tá obair na múinteoirí ó thaobh tacaíocht do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) ar chaighdeán an-mhaith ar an iomlán." "The work of the teachers in supporting pupils with special educational needs (SEN) is of a very good standard overall."
"Tugann an príomhoide agus na múinteoirí an-aire agus cúram do shabháilteacht na ndaltaí." "The principal and teachers take great care of the safety needs of pupils."
"Baineann na daltaí leas as eispéiris shaibhir sa teanga le linn a gcuid foghlama." "Pupils benefit from rich language experiences during their learning."

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2024 Gaelscoil Bhun Cranncha